Mot framtiden

I ett skede runt 2010 hamnade fokus på att förtäta och fylla utrymmen mellan byggnader med attraktiva miljöer för mänskliga möten. Området upplevdes hårt och kalt samt att det saknades inslag av växtlighet, bilfria zoner och rekreationsytor.

Provisoriska miljöer skapades samtidigt som utvecklingen fortsatte med nybyggnationer och iordningsställande av nya parkeringsytor. På detta togs en ny detaljplan fram för området. I denna detaljplan återfinns ytor för torgbildningar och i tillhörande gestaltningsprogram beskrivs utformning av miljöer med planteringar samt sitt- och mötesplatser.