arrow Created with Sketch. Tillbaka
local_offer Avslutat projektroom Östra

Lyrfågelskolan förnyas

Lyrfågelskolan i Trollhättan byggdes på 60-talet. Nu har skolan uppdaterats interiört
med nya material och lösningar efter den nya moderna pedagogikens högre krav.
Det är ett projekt som genomförts i flera etapper.

Skola

Lyrfågelskolan är en stor skola som ligger i de östra delarna av Trollhättan.

Läs mer om skolan arrow_forward

Snabbfakta

  • Etappvis renovering
  • Specialanpassade lokaler
  • Nya luftaggregat
  • Nya undertak
  • Nya labbrum

Naturvetenskap och fotboll

Lyrfågelskolan är en stor skola med mellan 700 och 800 elever från förskola till och med nionde klass. Högstadiet har inriktning mot naturvetenskap och fotboll. Det ställer krav på specialanpassade lokaler för NO och bra utemiljö för fotbollseleverna.

De pedagogiska kraven har inte hängt med i utvecklingen genom åren. Undervisningen sker inte på samma sätt i dag som den gjorde på 60-talet. Dagens utbildning har exempelvis krav på en viss kvadratmeteryta per elev.

Övergripande

En viktig aspekt har varit luftomsättningen i skolan och man har därför bytt ut alla luftaggregat. Ytskikten har genom åren hunnit bli slitna och har även de byts ut. För att inte störa den pågående verksamheten har ombyggnationerna interiört delats upp i fem olika etapper och markområdena i tre etapper.

Nya undertak av bra tjock kvalitet har valts generellt i hela byggnaden med avsikten att suga upp onödigt ljud så mycket som möjligt.

Ljusinsläpp och nya ramper

Varje basrum har också ett tillhörande grupprum. Det är helt nytt. För att få in ljus i byggnaden finns glaspartier och där ljuset inte når in, som exempelvis i korridorerna, installeras ljusramper.

En avancerad ljusstyrning finns genomgående i skolan som tänds och släcks automatiskt efter närvaro. Man har redan från personalen noterat en lägre energiförbrukning.

En av skolans ämnesinriktningar för högstadieelever är naturvetenskapliga ämnen och man har därför valt att satsa extra på dessa labbrum. Nya dragskåp har installerats, styrning av gas och el har förbättrats.

Projektledaren berättar hur arbetet gått

Det är inte mycket som har förändrats i skolan sedan den byggdes. Därför fanns det en hel del arbeten att utföra. I aulan har ljud och akustik moderniserats. Mixerbord, styrning av scenen och anslutningar till musiksalen har också uppdaterats. Vi har också arbetat med nya ytskikt och styrningsfunktioner. I denna del har även en ny kafédel kopplad till aulan byggts, med möjligheten att hyra ut som en enhet.

Vi har även anpassat utemiljön. Från att ha varit en asfalterad skolyta har vi förändrat utemiljön successivt. Den första etappen var förskolan med en lekplats som ska inspirera till lärande med sandlådor, äventyrsstigar och balansleksaker. Bollplan och en blomsteräng samt sifferlabyrinter är andra ingredienser för de yngre.

De större barnen har fått banor för inlines och basket samt att man iordningställt ”chillytor” för tjatter, ta det lugnt och surfa på nätet.

Man har byggt om invändigt i hus A (högstadie) och hus G (Låg- & mellanstadie) samt att man har byggt ihop hus H (Lågstadie) och I (Förskolan Akvarellen). Man har även utfört markarbeten vilket inneburit bland annat nya gräsytor, V/A-dragningar, ny värmekulvert samt givetvis nya lekytor.

Nu när allt är färdigställt konstateras att pedagoger och elever är mycket nöjda med sina lokaler. Skadegörelse som minskat och bättre studiemiljö är några av de märkbara effekterna som märkts i samband med renoveringen.

Pågående verksamhet en utmaning

Vi startade med projektet våren 2012, berättar Christer Larsson, arbetschef på SEFA Byggnads AB. Då detta är en kommunal anläggning fick vi en inbjudan att kvalificera oss i konkurrens med andra utifrån vissa kriterier som referenser, organisation osv. Vi räknade på projektet och fick uppdraget.

Projektet handlar i grova drag om invändiga ombyggnader, nya ytskikt, ny ventilation, bättre ljudisolering samt övriga installationsanpassningar och utvändiga markarbeten. Dessa arbeten utförs i olika etapper för att skolverksamheten ska kunna pågå för fullt. Det finns alltid en utmaning i denna typ av projekt då vi arbetar parallellt med en pågående verksamhet. Det är viktigt för brukaren att kunna hålla igång undervisningen trots våra arbeten.

Säkerheten ligger hela tiden i fokus. Transporter sker till och från skolan samtidigt som tunga lyft sker och omfattande håltagningar i den gamla massiva husstommen. Då är det viktigt att avspärrningar och säkerhetsinstruktioner följs eftersom vi har mycket människor, framförallt barn, som inte vet hur riskabel denna omgivningen är och då är det upp till oss i entreprenaden att skydda de i vår närhet istället.

Vi har nu arbetat med denna skola under ett år och har ytterligare 1,5 år kvar. Det är ett stort projekt men vi gör arbetet under olika etapper för att skolan ska fungera och emellanåt också få ro. Just nu har vi tre snickare på plats, för några månader sedan hade vi 10 och periodvis inga. Det handlar inte om något kontinuerligt arbete utan toppar och dalar.

Den stora utmaningen är planeringen, med skolbarn på alla ytor som vi arbetar på och många gånger utrymmesbrist.

Christer Larsson

Den stora utmaningen är planeringen, med skolbarn på alla ytor som vi arbetar på och många gånger utrymmesbrist. Det innebär att man måste tänka till före, vara flexibel och hela tiden föra en dialog med brukarna och beställare för att få fram bra lösningar. Detta ställer höga krav på SEFA’s personal och framförallt platsledningen, men det har vi känt under det första året att det har känts mycket bra och det tyder på en god kunskap och en bra personkemi från dessa killars sida. Då fungerar allt bra, fortsätter Christer Larsson.

Tack för lån av text från artikel Marie Louise Aaröe

Är du intresserad av detaljerna
kring projekt Lyrfågelskolan?

Hör gärna av dig till ansvarig projektledare Andreas Danielsson.