Kraftstaden slår ett slag för minskad bilanvändning genom att optimera för våra hyresgäster så att det ska vara enkelt att ta miljövänligare färdmedel än bil till jobbet. Redan idag är hyresgästerna på Innovatum tämligen bra på att ersätta bilen med annat då vi har en så låg beläggning som 59% på våra parkeringsplatser på Innovatum. 

Situationsplan_parkering

Kraftstaden ser gärna att bilanvändandet och därmed behovet av parkeringar minskar på Innovatum så att vi kan använda ytorna till att skapa fina miljöer istället för att lägga fokus på asfalterade parkeringsytor. Vi stämmer in i Västtrafiks ord om att det handlar om att ta kollektivtrafik, cykel eller promenad när du kan och bilen när du måste.

Statistik_siffra

Tillfällig förändring parkeringsmässigt

Perioden v 22 till v 51 kommer Trollhättans Stad att genomföra viss ombyggnation framför N3. Detta för att förlänga gång-och cykelbana längs med Nohabgatan samt för att skapa bättre torgyta framför N3.

pil

Under tiden kommer biltrafik och vissa parkeringsplatser att påverkas. På bilderna nedan ser du hur blå linje visar omdirigering och gula varningsplattor visar tillfälligt borttagna parkeringsytor.

PowerPoint-presentation
tillfälligt gångstråk innovatum

Ovanstående insatser rimmar bra med att vi försöker följa Trollhättans Stads översiktsplan gällande byggnation och stadsutveckling i vilka det finns önskemål om hur Trollhättan på bästa sätt utvecklas i framtiden. Bland de 10 viktigaste punkterna i denna plan finns en vision om fördelningen mellan bilanvändning och övriga färdmedel. Så här lyder den:

Ökande andelar gång-, cykel- och kollektivtrafik (nr 7)
För att Trollhättan ska kunna växa med 14 500 invånare på ett attraktivt och hållbart sätt, krävs det att vi gör det utan att varje ny person har med sig en bil. den förväntade trafikökningen ska till största del hanteras genom att vi går mer, cyklar mer och åker mer kollektivt. Detta kräver att vi bygger så att det är enkelt att välja bort bilen.

Powerpoint Trollhättans Stad mall 2 färg