Frågor och svar om elavstängning och MFK

Här lyfter vi fram de allra vanligaste frågorna kring elavbrott och MFK, med fokus på att bibehålla normal verksamhet på ett så effektivt och säkert sätt som möjligt.

Vad står ”MFK” för?

MFK är en förkortning av begreppet Manuell förbrukningsfrånkoppling. En manuell förbrukningsfrånkoppling är ett planerat kortare strömavbrott där Svenska kraftnät bedömer i vilket geografiskt område i Sverige som behöver kopplas bort från elnätet. De beslutar även hur mycket el som ska kopplas bort och hur länge. Svenska kraftnät ger sedan order till områdets utvalda elnätsbolag att de ska genomföra frånkopplingen och detta ska då göras inom 15 minuter.

Varför sker MFK?

En frånkoppling är ett kontrollerat kortare strömavbrott som tillämpas uteslutande i nödsituationer. Till exempel om elförsörjningen är allvarligt störd och andra åtgärder inte räcker till för att undvika att vi får ett längre avbrott och skador på kraftsystemet. Man kan alltså rädda större delen av kraftsystemet – genom att koppla ifrån en mindre del av förbrukningen.

Hur går frånkopplingen till?

Frånkopplingen går till som så att Svenska kraftnät beordrar ett par särskilt utvalda elnätsbolag att de ska koppla bort ledningar, det vill säga stänga av elen för användare. När elnätsbolagen får ordern har de 15 minuter på sig att koppla bort ledningarna, då ”går strömmen” i det berörda elområdet.

Läs mer om hur en frånkoppling går till (Svenska Kraftnät)

Vem eller vilka beslutar om MFK och var det ska genomföras?

Region- och lokalnäten bestämmer vilka ledningar eller elanvändare som ska kopplas bort. Till grund för frånkopplingen finns så kallade prioriteringsunderlag, som elnätsbolagen ska följa när det är möjligt. För att inte samma elanvändare ska drabbas en längre period kan frånkopplingen förflyttas till andra användare efter en begränsad tid. Detta beslutas på lokal nivå.

Hur sker prioriteringen kring vilka som har rätt till el först?

Energimyndigheten har utvecklat Styrel för att säkerställa att samhällsviktiga funktioner har tillgång till den el som krävs för att bedriva deras verksamheter. Det står för ”styrning av el till prioriterade elanvändare vid bristsituationer”. Styrel är ett systematiskt sätt att identifiera och prioritera samhällsviktiga elanvändare vid en kortsiktig elbrist och därmed potentiellt behov av manuell frånkoppling för delar av elnätet.

Följande är definitionen på samhällsviktig verksamhet: verksamhet, tjänst eller infrastruktur som upprätthåller eller säkerställer samhällsfunktioner som är nödvändiga för samhällets grundläggande behov, värden eller säkerhet.

Läs mer om Styrel (Energimyndigheten)

Hur länge varar frånkopplingen?

Det finns inget exakt svar på det så här i förtid. En eventuell frånkoppling är starkt påverkad av den specifika situation som vi befinner oss i Sverige och Europa. I de simuleringar som genomförts av Svenska kraftnät ser det ut att handla om ett par timmar, men med tillkoppling eller omkoppling kan det ta längre tid. Om elen behöver stängas av kan frånkopplingen förflyttas efter en tid, detta för att en enskild plats inte drabbas under allt för många timmar.

Kan man förbereda sig och sin arbetsplats på något sätt?

Ja, det finns flera åtgärder du som arbetsplatsansvarig och anställd kan ta redan nu för att initialt motverka behovet av en MFK. Det gör dig även bättre rustad om en MFK ändå skulle bli nödvändig. Många av de tips som primärt är riktade till bostäder funkar lika bra på jobbet. Såsom att släcka lampor och skärmar efter dig, köra diskmaskinen först när den är helt full och fundera lite extra på vilka dokument och handlingar som faktiskt behöver skrivas ut.

Mer om energieffektivisering på arbetsplatsen (Energimyndigheten)

Elsmarta tips (Kraftstaden)

Hur planerar Kraftstaden att agera om Trollhättan skulle bli berörda av MFK?

Vår ambition är att fortsätta med vårt arbete i vanlig regi i den utsträckning det går. Vi har tagit fram en handlingsplan inför MFK i vilken vi har fastslagit Kraftstadens ansvarsområden och skyldigheter, samt prioriteringsordningar vid potentiella långvariga frånkopplingar. Personal från Kraftstaden kommer vid en MFK finnas på plats i byggnad 99, på Åkerssjövägen 22. Vi understryker att Kraftstaden främst ansvarar för fastigheterna i vårt bestånd. Platschef eller dylikt i varje bolag ansvarar för hyreslokal och anställda.

Kommer Kraftstadens nyckelutlämning vara öppen under MFK?

Nyckelutlämningen kommer vara öppen men genomföras analogt och manuellt. Vi ber om er förståelse för potentiell väntetid.