Brandskyddsarbete, besiktningar
och viktiga kontroller

Enligt lagen om skydd mot olyckor är man som ägare och hyresgäst skyldig att bedriva ett brandskyddsarbete.
Syftet med detta är att se över behovet av skydd, se till att det fungerar som det ska samt att
personer inom organisationen har den kunskap som krävs.


Brandskydd

Exempelvis ska en egenkontroll utföras med jämna mellanrum där man går igenom lokalerna och ser över dess brandskyddsinstallationer samt försöker förutse potentiella brandrisker. Detta ska dokumenteras tillsammans med planer för hur man bör agera i händelse av brand.

Hur utförligt detta arbete bör dokumenteras beror bl.a. på fastighetens utformning, vilken verksamhet som bedrivs och antalet personer som befinner sig i lokalerna samt vilken lokalkännedom dessa människor har.

Vissa kontroller i det systematiska brandskyddsarbetet kan åligga oss som fastighetsägare, i så fall är detta reglerat i hyreskontraktet. Huvudansvaret ligger dock hos den brandskyddsansvarige i verksamheten. På Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) och Brandskyddsföreningens hemsidor hemsidor kan ni läsa mer om systematiskt brandskyddsarbete. För mer information angående vårt brandskyddsarbete kontakta ansvarig förvaltare för varje fastighet.

Besiktning brandlarm & sprinkler

Besiktningar av automatiska brandlarm och sprinkler görs årligen för säkerhetsställa personsäkerheten och egendomsskyddet i fastigheten.

En byggnads brandskydd kan bestå av flera olika system som samverkar med det automatiska brandlarmet och det är viktigt att kontrollera att dessa fortfarande håller den kvalité som krävts vid installationstillfället.

Besiktningen utförs av en certifierad besiktningsman som tillsammans med anläggningsskötaren går igenom fastighetens alla utrymmen.

Besiktningar

Varje år utförs flertalet olika besiktningar ute på våra fastigheter för att säkerställa funktion och säkerhet.
I ert hyreskontrakt kan ni utläsa vem som ansvarar för att besiktningar blir utförda.

Nedan finner ni en kort beskrivning av några besiktningstyper som kan förekomma ute på våra fastigheter.


Elrevision

Elrevisioner utförs för att säkerställa att elinstallationer inte utgör en fara för person eller egendom. Hela byggnaden gås igenom av en auktoriserad besiktningsingenjör som efter besiktningen utfärdar ett protokoll. Om brister framkommer regleras dessa i enlighet med gällande hyreskontrakt.

Besiktning av lekplats

En säkerhetsbesiktning av lekplatsen är ett olycksfallsförebyggande arbete och utförs årligen av en person med erforderlig kompetens. Våra drifttekniker gör även en funktionskontroll två gånger per år. Som hyresgäst är det viktigt att omgående felanmäla brister som upptäcks.

Besiktning gymnastikhall

Varje år besiktigas gymnastikhallarnas fasta och lösa utrustning för att säkerställa personsäkerheten. Besiktningen utförs av person med erforderlig kompetens.


Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Enligt lagen ska ventilationskontroll utföras i vissa fastigheter med ett bestämt tidsintervall som gäller för just den typen av system och verksamhet. Vid besiktningen kontrolleras att ventilationssystemets funktion i huvudsak överensstämmer med de föreskrifter som gällde då systemet togs i bruk. Besiktningen utförs av en behörig besiktningsman som går in i alla rum i lokalen för att kontrollera luftdon och luftflöden. Ett protokoll upprättas och om brister framkommer regleras dessa i enlighet med gällande hyreskontrakt.

Besiktning av hissar, lyftanordningar, motordrivna portar m.m.

Hissar, lyftanordningar samt motordrivna portar, dörrar, väggar och grindar besiktigas med jämna intervall av ackrediterat besiktningsföretag. Vid besiktningen kontrolleras bl.a. säkerhetsanordningar såsom manöverdon, fotoceller, klämskydd och nödstopp för att minimera risken för driftstopp och personskador.

Besiktning av tryckkärl

Besiktning av trycksatta och tryckbärande anläggningar utförs med jämna intervall för att kontrollera att ställda krav fortfarande uppfylls. Besiktningen utförs av en ackrediterad firma som utför ett driftprov där system- och funktionskontroll av säkerhetsutrusningen ingår.

Läckagekontroll av kylsystem

För att säkerställa systemets skick utförs kontroller med jämna tidsintervall för aggregat som innehåller över 5 ton CO2e . Kontrollen utförs av ackrediterad firma.