På denna sidan samlar vi alla former av driftstörningar som kan uppstå som berör våra fastigheter eller vägen till desamma. För varje ärende ser du en kontaktperson som sannolikt vet mer än vad som nämns här. 

Model

Byggnad av staket vid ravinen

OBS! Förlängning av tiden för genomförande av staketbyte vid Ravinen, Innovatum.

Montering av påkörningsskyddet/kohlswabalk fördröjs på grund av att el-kabel i mark, för belysningen till parkeringen korsar tänkt placering av kohlswabalken på för många ställen. För att inte skada elkabel väljer vi att endast delvis använda maskin och istället gräva för hand. Vi uppskattar att detta är klart under V51.

 

Tidigare inlägg

Planerad byggstart V45 och avslut prel. V49

  • Etablering och avstängning på södra sidan av ravinen. Parkeringsplatser längs med ravinen kommer att stängas av och hägnas in. Gångvägen i ravinen kommer att stängas av.
  • Nytt staket kommer att få samma utseende som staket i anslutning till Byggnad 20 (svart). Påkörningsskydd (Kholsva) framför staket i höjd med parkeringar. Schaktning av sly längs med kanten på ravin. Nät på broar över ravinen byts ut.
  • Se planritning ovan för information om vilken yta som tas i anspråk för arbetsområde.
  • Tillfällig återvinningsstation kommer ev. flyttas något öster ut men ha i princip samma placering som i dag.

Nohabgatan arbetsområde

Ombyggnad av Nohabgatan, Etapp 1.

Gång- och cykelbana ska anläggas på Nohabgatan, ett arbete som väntas pågå en tid framöver. Arbetsområde enligt bild ovan.

Planerad start Etapp 1 ombyggnad av Nohabgatan: 25/9. Byggtid, prel. 2 månader (klart slutet av november)

  1. Justering av ränndal mot By 40, Gjuteriet.
  2. Kantsten mot by 31 justeras för ny gång och cykelväg.
  3. Asfaltering av Nohabgatan.
  4. Ny belysning längs med by 31 för gång- och cykelväg samt Nohabgatan.
  5. Vägen kommer att vara helt avstängd för biltrafik och busstrafik. Alla entréer kommer att vara tillgängliga längs med Nohabgatan. Bef. Busshållplats, by 31 kommer att placeras längre norrut/närmare rondellen (Erik K. Rondell). Buss- och biltrafik leds om via östra sidan om by 31 under byggtiden.
nohabgatan ombyggnad

Omdirigering av trafik kommer att ske via Göteborgsvägen-Nysätersvägen (Gullriset)-Nohabgatan till Innovatumområdet. Busstrafik leds om enligt tidigare sträckning. Tillfällig busshållplats kommer att ordnas syd-öst om by 31.