Parkering på Innovatum District

I syfte att förenkla för gästerna till våra olika besöksmål att få tag på en parkeringsplats så har vi försökt styra om flödena för oss som parkerar på området varje dag, bort från de mest eftertraktade platserna på de centrala delarna av området. Genom att låta parkeringarna i ytterkanterna förbli gratis och de i mitten bli betalplatser (två första timmarna gratis) så har vi fått till ett mer utspritt parkeringsmönster.

Efter att under drygt ett år ha upplevt de olika säsongerna för våra besöksmål har vi blivit klokare och fått mer insikter genom inspel från er som är på District varje dag. Vi hoppas och tror att vi optimerar balansen mellan besökare och varje-dagmänniskor ännu mer med denna uppdatering. Klicka på bildlänk här bredvid och se parkeringsplatsernas områden på karta.

Utvärdering gjord, här är förändringarna

Några betalparkeringar övergår till att bli gratis igen, några nya platser har tillkommit.

Till parkeringskarta arrow_forward

Kraftstadens ambition

Vår ambition är att ständigt arbeta för att Innovatum District ska vara en attraktiv plats att verka, besöka eller bo på. Att försöka möta människors mobilitetsefterfrågan rimmar inte alltid med samma människors krav på bekvämlighet. Vi kommer inte göra om Innovatum District till en enda stor parkeringsplats utöver byggnaderna. Gröna inslag och vackra miljöer är något som alltid ska få ta plats på området. Däremot steppar vi upp vår leverans av annan mobilitet utöver platser för det egna bilägandet.

2017 antog kommunfullmäktige ett parkeringsprogram för Trollhättans Stad innehållande strategier och mål för parkering av bil och cykel i det framtida Trollhättan. Här finns ambitionen och målen att på sikt minska bilismen och att främja samåkning, kollektivtrafik, cykel och gång för en hållbar utveckling.

Välkommen till Innovatum District!
Gångstråket mot byggnad 103.

Bakgrund Innovatum District

I ett skede runt 2010 hamnade fokus på att förtäta och fylla utrymmen mellan byggnader med attraktiva miljöer för mänskliga möten. Området upplevdes hårt och kalt samt att det saknades inslag av växtlighet, bilfria zoner och rekreationsytor.

Provisoriska miljöer skapades samtidigt som utvecklingen fortsatte med nybyggnationer och iordningsställande av nya parkeringsytor. På detta togs en ny detaljplan fram för området.

I denna detaljplan återfinns ytor för torgbildningar och i tillhörande gestaltningsprogram beskrivs utformning av miljöer med planteringar samt sitt- och mötesplatser.

Innovatum Districts utveckling

Under områdets utveckling har det genom åren funnits gott om lättillgängliga parkeringsplatser i direkt anslutning till arbetsplatsen men ju fler etableringar desto färre närbelägna platser.

Idag används istället tänkta besöksparkeringar som heldagsparkering och området fylls inifrån och ut. Vår senaste beläggningsmätning visar på att cirka 73% av platserna är upptagna.

Handlingsplan

För att ta fram en hållbar handlingsplan på kort och lång sikt arbetar vi nu på flera fronter. Det har förts dialog mellan Trollhättan Stad, kollektivtrafik, cykelpooler, bilpooler, representanter från områdets näringsliv och oss på Kraftstaden, där vi sett över möjligheter att utöka parkeringsytor provisoriskt eller permanent. För att främja cykelanvändandet finns nu ett cykelgarage intill byggnad 103, vilket fördubblar den totala kapaciteten av cykelparkeringar som finns idag.

Parkeringsavgift

Från och med den 16 augusti 2021 infördes avgifter på vissa parkeringsplatser och under specifika tider på Innovatum. Syftet är att öka tillgängligheten inom områdets centrala delar, där många verksamheter och besöksmål är lokaliserade och där möjligheterna för gäster och besökare att hitta en ledig parkeringsplats ofta är näst intill obefintlig vid de timmar besöksmålen öppnar.

Avgiften blev 5 kr/timme för de allra mest centrala parkeringsplatserna på området på vardagar mellan klockan 08.00 och 17.00, där de två första timmarna är avgiftsfria. Övriga tider och platser på Innovatum är fortsatt avgiftsfria.

Utredning av parkeringssituationen

Hösten 2019 gjorde ÅF Infrastruktur en utredning av parkeringssituationen på Innovatum District utifrån det beslutade parkeringsprogrammet. Det gjordes även en analys av verksamhetsytor och stadens p-norm för att utreda hur Innovatumområdet förhåller sig till Trollhättan Stads riktlinjer.

Utredningen visar på en god tillgänglighet och bra kommunikationer (bil, buss, cykel, gång). Enligt analysen håller vi oss i dagsläget väl inom p-normen och kommer att fortsätta hålla oss inom p-normen när nu byggnad 103 är klar. Vi tar i beaktning att normen och det verkliga behovet inte helt kan likställas men att målet med en minskad bilism behöver följas på bästa sätt.

Kostnad per parkeringsplats

Det innebär höga kostnader att anlägga stora asfalterade parkeringsytor eller p-hus, där pris för en ny p-plats ovan jord kostar ca 250 000 kr att anlägga och kostar i sin tur ca 1500 kr i månadskostnad. Månadskostnad för en parkeringsplats i p-hus är ännu högre. Vi hör ibland kommentarer som ”Det är väl bara att bygga parkeringsgarage under husen ni bygger.” Det är inte så bara, någon ska bekosta dem och det är få som kan tänka sig ovanstående nämnd månadskostnad för en tingad parkering kopplat till arbetsplatsen. Vi vill också hänga med när omställningen från det egna bilägandet beblandas med ny, hållbar mobilitet. Att äga egen bil blir dyrare och dyrare medan alternativen blir mer fördelaktiga.

Så vi försöker möta mobilitetsbehovet på flera fronter genom att ta oss an de utmaningar det innebär att skapa en miljö som är både lättillgänglig och attraktiv.