Parkering på Innovatum District

Parkeringsfrågan på Innovatum District har den senaste tiden varit ett ämne som väckt debatt,
med många tankar och diskussioner kring parkeringslägen och vad som är ett rimligt antal parkeringsplatser.

Jag vill veta mer om parkeringsförändringen >>

Kraftstadens ambition

Vår ambition är att ständigt arbeta för att Innovatum District ska var en attraktiv plats att verka, bo eller besöka. Att skapa miljöer som både är lättillgängliga och attraktiva och som även följer de beslutade riktlinjer som finns för Trollhättans Stad. En utmaning som inte är helt enkel och som kräver sin förändring.

2017 antog kommunfullmäktige ett parkeringsprogram för Trollhättans Stad innehållande strategier och mål för parkering av bil och cykel i det framtida Trollhättan. Här finns ambitionen och målen att på sikt minska bilismen och att främja samåkning, kollektivtrafik, cykel och gång för en hållbar utveckling.

Välkommen till Innovatum District!
Gångstråket mot byggnad 103.

Bakgrund Innovatum District

I ett skede runt 2010 hamnade fokus på att förtäta och fylla utrymmen mellan byggnader med attraktiva miljöer för mänskliga möten. Området upplevdes hårt och kalt samt att det saknades inslag av växtlighet, bilfria zoner och rekreationsytor.

Provisoriska miljöer skapades samtidigt som utvecklingen fortsatte med nybyggnationer och iordningsställande av nya parkeringsytor. På detta togs en ny detaljplan fram för området.

I denna detaljplan återfinns ytor för torgbildningar och i tillhörande gestaltningsprogram beskrivs utformning av miljöer med planteringar samt sitt- och mötesplatser.

Innovatum Districts utveckling

Under områdets utveckling har det genom åren funnits gott om lättillgängliga parkeringsplatser i direkt anslutning till arbetsplatsen men ju fler etableringar desto färre närbelägna platser.

Idag används istället tänkta besöksparkeringar som heldagsparkering och området fylls inifrån och ut. Vår senaste beläggningsmätning visar på att cirka 73% av platserna är upptagna.

Handlingsplan

För att ta fram en hållbar handlingsplan på kort och lång sikt arbetar vi nu på flera fronter. Det har förts dialog mellan Trollhättan Stad, kollektivtrafik, cykelpooler, bilpooler, representanter från områdets näringsliv och oss på Kraftstaden, där vi sett över möjligheter att utöka parkeringsyta provisoriskt eller permanent. För att främja cykelanvändandet finns nu ett cykelgarage intill byggnad 103, vilket fördubblar den totala kapaciteten av cykelparkeringar som finns idag.

Parkeringsavgift

Från och med den 16 augusti införs avgifter på vissa parkeringsplatser och under specifika tider på Innovatum. Syftet är att öka tillgängligheten inom områdets centrala delar, där många verksamheter och besöksmål är lokaliserade och där möjligheterna för gäster och besökare att hitta en ledig parkeringsplats ofta är näst intill obefintlig vid de timmar besöksmålen öppnar.

Avgiften blir 5 kr/timme för de allra mest centrala parkeringsplatserna på området på vardagar mellan klockan 08.00 och 17.00, där de två första timmarna är avgiftsfria. Övriga tider och platser på Innovatum är fortsatt avgiftsfria.

Utredning av parkeringssituationen

Hösten 2019 gjorde ÅF Infrastruktur en utredning av parkeringssituationen på Innovatum District utifrån det beslutade parkeringsprogrammet. Det gjordes även en analys av verksamhetsytor och stadens p-norm för att utreda hur Innovatumområdet förhåller sig till Trollhättan Stads riktlinjer.

Utredningen visar på en god tillgänglighet och bra kommunikationer (bil, buss, cykel, gång). Enligt analysen håller vi oss i dagsläget väl inom p-normen och kommer att fortsätta hålla oss inom p-normen när nu byggnad 103 är klar. Vi tar i beaktning att normen och det verkliga behovet inte helt kan likställas men att målet med en minskad bilism behöver följas på bästa sätt.

Informationsfilm mobilitetsfrågor

I filmen berättar vår VD Anders Torslid det viktigaste av det vi hade tänkt inleda ett riktigt informationsmöte med. I slutet på filmen så ställs några vanliga frågor som Anders svarar på.

Kostnad per parkeringsplats

Det innebär höga kostnader att anlägga stora asfalterade parkeringsytor eller p-hus, där pris för en ny p-plats ovan jord kostar ca 250 000 kr att anlägga och kostar i sin tur ca 1500 kr i månadskostnad. Månadskostnad för en parkeringsplats i p-hus är ännu högre.

Så vi försöker möta mobilitetsbehovet på andra vis men det finns stora utmaningar i att skapa en miljö som är både lättillgänglig och attraktiv.