Totalprojekt på Ollonborren

Ett steg längre i energieffektiviseringen med BELOK:s Totalprojektsmodell

Totalprojektsmetodiken är relativt ny och för Kraftstaden Fastigheter är detta de tre första projekten och de har utförts i samarbete med Naturskyddsföreningen, Energimyndigheten och BELOK.

På förskolan Vällingklockan har vi påbörjat fas ett som handlar om att ta fram alla de tänkbara energisparåtgärder som finns för byggnaden.

På Nohab 6, byggnad 74 är fas ett avslutad och vi står inför att bestämma i vilken omfattning vi ska gå in i fas två som innebär utförande av föreslagna åtgärder. Dessa åtgärder räknar vi med att utföra under 2014, med utvärdering 2015.

På förskolan Ollonborren har vi utfört ett åtgärdspaket och vi står nu inför fas tre som innebär energiuppföljning och utvärdering av projektet. Detta kommer att pågå under hela 2014.

Vad är Belok?

Energimyndigheten startade BELOK 2001. BELOK:s uppdrag är att vara en objektiv part och att driva utvecklingsprojekt med energieffektivisering och miljöfrågor som gemensamma nämnare bland sina medlemmar i deras fastigheter. Gruppens 17 medlemmar är alla stora fastighetsägare på offentliga och privata sidan.

Beskrivning av BELOKs totalprojektmodell

Totalprojekt genomförs i tre etapper:

Etapp 1: Analys av fastigheten för att hitta alla de energibesparingar som är möjliga att genomföra tillsammans.

Etapp 2: Man genomför de åtgärder som man bestämt och som tillsammans är ekonomiskt lönsamma enligt beräkningar i internränteverktyget

Etapp 3: Uppföljning av utfallet genom månatliga mätningar av energiförbrukningen i fastigheten under ett år.

Läs ännu mer om detta på BELOKs hemsida.