Trollhättan och Kraftstaden Fastigheter:s energimål

Vi på Kraftstaden arbetar hårt för att nå det politiska energimål som är beslutat i Trollhättan, vilket är att sänka energiåtgången med 20% från år 2008 till 2020.

För att nå energimålen för Kraftstaden skall vi använda 20 % mindre energi i vårt kommunala fastighetsbestånd, räknat i kWh/m2. Varje nybyggnad och varje energirenovering för oss bit för bit närmare det målet. Vikten av ett ökat fokus på energioptimeringar i befintliga fastigheter är betydande för att nå våra energimål och det är något vi kommer att fortsätta arbeta med de kommande åren. Man kan konstatera att vi 2018 ligger något under linjen för vårt energimål men prognosen är dock att vi kommer att nå målet under 2020.

kraftstaden diagram energimål

Som diagrammet visar har besparingen varit 16% sedan 2008 räknat på kWh/m² A-temp