Grön energi
Grön energi
Grön energi

Miljöplanen på Kraftstaden Fastigheter

Kunder och hyresgäster

Mål: Vi ska samverka till att våra kunder och hyresgäster har kunskap om vårt miljöarbete och sitt miljöansvar
Tillvägagångssätt: För att lyckas med det planerar vi att ta fram gröna hyresavtal. Vi vill också lyfta miljöfrågor när vi skriver kontrakt eller besöker våra hyresgäster.

 

Fastighetsutveckling

Mål: Vi ska medverka till en hållbar fastighetsutveckling
Tillvägagångssätt: När vi utvecklar våra fastigheter ska det göras med hållbar utveckling.

 

Bygg och projekt

Mål: Våra byggprocesser ska vara miljöanpassade.
Tillvägagångssätt: Vi planerar att börja bygga enligt miljöklassningssystem. Våra investeringar bygger på långsiktig lönsamhet och ger därmed utrymme för större miljöhänsyn. Vår personal får löpande utbildning och information om miljöanpassat byggande.

 

Fastighetsförvaltning

Mål: Minimera miljöbelastningen i förvaltningsskedet
Tillvägagångssätt: För att undvika onödig miljöbelastning vill vi sträva efter att ha god framförhållning i våra förändringar i fastighetsbeståndet.

 

Energi

Mål: Energianvändningen ska minimeras och den energi som används ska vara förnyelsebar.
Tillvägagångssätt: Vi har särskilt avsatta medel som går till energieffektiviserande åtgärder. För att lätt kunna analysera vår energianvändning förbättrar vi systematiskt vår energiuppföljning.

 

Vatten och avlopp

Mål: Vi ska medverka till att minimera kundernas/hyresgästernas miljöpåverkan genom avlopp och vattenanvändning.

 

Avfall

Mål: Vi ska medverka till att minimera mängden restavfall både inom den egna verksamheten och hos våra kunder och hyresgäster
Tillvägagångssätt: En förutsättning för att minimera restavfall är att det finns goda möjligheter till källsortering på våra fastigheter.

Trafik och transporter

Mål: Våra transporter ska ske på ett miljöanpassat sätt.
Tillvägagångssätt: Vi strävar efter att våra arbetsfordon drivs med förnyelsebara bränslen. Vi har i samarbete med våra systerbolag, Trollhättans stad och Innovatum AB startat upp en elbilpool.

 

Inköp och upphandling

Mål: Miljöhänsyn ska prioriteras vid all upphandling och alla inköp. Vi strävar efter att våra inköpsrutiner ska bli mer miljöanpassade.
Tillvägagångssätt: Vi vill förtydliga våra miljökrav vid upphandlingar.

 

Kontor och verkstäder

Mål: Verksamheten på våra arbetsplatser ska bedrivas så att miljöpåverkan minimeras.
Tillvägagångssätt: På våra arbetsplatser finns förutsättningar för att kunna källsortera allt avfall. Vi arbetar för att fasa ut miljöskadliga ämnen.

 

Miljöskadliga ämnen

Mål: Vi ska minimera användning och förekomst av miljöskadliga ämnen på våra fastigheter
Tillvägagångssätt: Vi har en rutin för hantering av miljöskadliga ämnen som påträffas på våra fastigheter.

 

Buller

Mål: Vi ska medverka till att buller på våra fastigheter minimeras

 

Nödläge

Mål: Vi ska sträva efter att förebygga och undvika nödlägen.

 

Medarbetare

Mål: Vi ska bidra till att medarbetare är miljömedvetna och känner sig motiverade för ett systematiskt miljöarbete inom företaget.
Tillvägagångssätt: Vi bedriver ett systematiskt miljöarbete med en miljöplan som grund.

 

Övriga intressenter

Mål: Kraftstaden Fastigheter ska medverka till en hållbar utveckling i Trollhättans kommun
Tillvägagångssätt: Vi försöker kommunicera ut de miljöinsater vi gjort för att motivera andra att följa vårt exempel.