Ny tillförordnad VD på Kraftstaden

Anders Torslid lämnar sitt uppdrag som VD på Kraftstaden fastigheter med omedelbar verkan. Han ersätts tillfälligt av Kraftstadens styrelseordförande Ricky Karlsson, som kommer att leda bolaget till dess att en ny VD utsetts.

-Vi i styrelsen är eniga om att en förändring behövs och att det krävs ett nytt ledarskap i det förändringsarbete som bolaget behöver göra. Därför tar jag tillfälligt över som VD för Kraftstaden och kommer att hantera den löpande driften, samtidigt som arbetet med att rekrytera ny VD har hög prioritet, säger Ricky Karlsson.

Ovanstående åtgärd till trots vill styrelseordförande Ricky Karlsson betona det gedigna arbete som Anders Torslid utfört för Kraftstaden såväl som Trollhättan. Karlsson beskriver att Torslids engagemang genom åren har haft stor positiv inverkan på näringslivsutvecklingen i staden.

Bakgrunden till förändringen är den genomlysning av Kraftstaden Fastigheter AB som gjorts av Ernst & Young, på uppdrag av styrelsen. Detta efter att kritik riktats bland annat mot ledning och styrning av företaget i ett anonymt brev.

-Utifrån de uppgifter som kommit fram i Ernst & Youngs genomlysning av bolaget ser vi att det behöver ske ett förändringsarbete när det gäller den interna kulturen och värdegrundsarbetet, men också till viss del när det handlar om styrdokument och rutiner, och hur väl dessa efterlevs inom bolaget, säger Ricky Karlsson.

I ett första skede är det styrelsens ordförande Ricky Karlsson som tar över. En tillfällig extern VD kommer att rekryteras så snart som möjligt. Arbetet med att rekrytera ny ordinarie VD kommer att starta direkt, men det kommer att ta tid.

Anders Torslid som har varit VD för bolaget sedan 2011 kommer att fortsätta i en annan roll under de sex månader hans kontrakt anger.

För mer information kontakta:
Ricky Karlsson
Ordförande i Kraftstadens styrelse
ricky.karlsson@trollhattan.se
0520 – 49 70 40.
072 – 200 13 70