rubrik_affärside

Vi utvecklar, bygger och förvaltar verksamhetsmiljöer som stärker våra kunders konkurrenskraft.

vision_rubrik

Miljöer där alla får plats att växa

vision_bubblorNY
kärnvärden_rubrik

 LYSSNA

Vi lyssnar. Goda relationer får vi genom dialog. Vi har en nära kontakt med våra befintliga och framtida kunder, och är lyhörda för deras behov och önskemål. Vi lyssnar på våra samarbetspartners, på varandra i bolaget och är lyhörda för vad som händer i omvärlden. Att lyssna gör oss till ett bättre och effektivare bolag.

⇒ VÅGA

Vi vågar. För att bli attraktiva och intressanta måste vi vara bra på det vi gör. Men vi måste också våga testa nya lösningar, nya idéer, och nya samarbeten. Vi talar klarspråk, tar ställning och engagerar oss i framtidsfrågor. Genom att vi vågar satsa, och skapa hållbara och innovativa verksamhetsmiljöer, bidrar vi till att Trollhättan växer.

⇒ LEVERERA

Vi levererar. Det vi säger att vi ska göra ser vi till att genomföra. Genom att alltid prestera på rätt nivå ser vi till att leverera på ett sätt som uppfyller och gärna överträffar förväntningarna. Våra kunder, ägare och samarbetspartner ska känna sig trygga i att vi alltid levererar vad vi lovar.

kraftstaden_NY

strategirubriK_NY

STADS- OCH NÄRINGSLIVSUTVECKLING

För att bidra till fortsatt utveckling av Trollhättan behöver vi tydligt identifiera vår roll som stads- och näringslivsutvecklare. Vi önskar förstärka vår position som utvecklande och modernt fastighetsbolag.


FRAMTIDENS KUNDER OCH ÖNSKEMÅL

Det är självklart för oss att våra kunder och kunders kunder ska vara mycket nöjda med våra verksamhetsmiljöer och tjänster. För att möta kundernas framtida behov och önskemål behöver vi:

 Utveckla kommunikationen med våra kunder och vara lyhörda.

 Öka vår omvärldsbevakning, och speciellt bevaka trender för att kunna agera framsynt.

 Medvetet utveckla nya lösningar och koncept för att möta olika målgrupper och behov.

⇒ Erbjuda innovativa samarbetslösningar.


EKOLOGISK, EKONOMISK OCH SOCIAL HÅLLBARHET

Kraftstaden Fastigheter arbetar med hållbarhet ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv. Vår filosofi är att varje individ kan bidra med det lilla för att påverka i det stora, och som fastighetsbolag har vi alla möjligheter att påverka utvecklingen i rätt riktning. För oss innebär det att vi ska:

 Ta hänsyn till hållbarhet ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv i allt vi gör.

 Driva ett systematiskt miljöarbete, inkl. energieffektiviseringsprogram, så att både vi och våra hyresgäster successivt ska kunna minska vår miljöbelastning.

 Öka våra insatser för social hållbarhet, med andra ord bidra till ett samhälle med hög tolerans och där människors lika värde är självklart, där människor känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen.

 Sträva efter ekonomiskt hållbara affärer som gynnar våra kunder, bolaget och Trollhättan.

position_rubrik

Den önskade positionen beskriver hur vi vill utvecklas ur ett affärsmässigt perspektiv men också hur vi vill uppfattas av kunder och omvärlden.

position_bild