Kraftstaden Fastigheter – skapar plats att växa i.

Kraftstaden Fastigheter (org.nr 556008-8535) är ett helägt kommunalt bolag i Trollhättan. Bolagets formella ägare är Trollhättan Stadshus AB (org.nr 556207–4699), vilket är moderbolag för samtliga helägda bolag i kommunkoncernen. 

Kraftstaden Fastigheter har till uppgift att vara ett av kommunens starkaste näringslivsinstrument. Bolaget har varit i kommunens ägo sedan 1965. Dessförinnan var det ett privat bolag, som bildades 1909, med uppgift att förvärva och exploatera mark för småhusbebyggelse inom vissa stadsdelar. Numera äger, utvecklar och förvaltar bolaget fastigheter för både näringslivets och kommunens behov. I bolagets verksamhet ingår även att på uppdrag av kommunen förvalta centralt belägna parkeringsanläggningar på tomtmark samt leda kommunala investeringsprojekt som staden särskilt beställer.

Kraftstaden Fastigheter förvaltade under 2016 drygt 392 000 kvm lokalyta. Av lokalytan vid årets utgång är ca 149 000 kvm verksamhetslokaler och kontor som hyrs ut till privata företag. Ca 243 000 kvm nyttjas för offentlig verksamhet, företrädesvis utbildning och barnomsorg. Här ingår fastigheten för Högskolan Väst.

 

Nedladdningsbar pdf: Årsredovisning 2016

Forstasida 2016

Solrosen Fastighetsförvaltning HB – nedlagt fr o m dec 2014

Solrosen Fastighetsförvaltning HB (org.nr 916624-1837) ingick fram till december 2014 i en koncern där Kraftstaden Fastigheter, var moderbolag. Trollhättas Kraftstaden Fastigheter ägde 90% av andelarna i handelsbolaget och Trollhättans Stad 10%. Kraftstaden Fastigheter ägs till 100% av Trollhättan Stadshus AB, som i sin tur är helägt av Trollhättans Stad.