Energiprojekt Åsaka skola

Under ett pressat tidschema sommaren 2017 utförde Kraftstaden i samarbete med Rejlers Energiprojekt AB,
underentreprenörer och verksamheten på Åsaka skola ett underhållsarbete och flertalet åtgärder för att minska skolans energianvändning.
Målet i projektet var att förbättra inneklimatet, utföra underhållsåtgärder och samtidigt halvera användningen av energi i skolan.

Projekt i tre faser

Ett energi- och underhållsprojekt i Kraftstadens regi pågår över en längre tid och är indelad i tre faser.

I fas 1 görs en grundlig energibesiktning av byggnaden, underhållsåtgärder sammanställs i samverkan med verksamheten för att ta fram en åtgärdsplan och riktpriskalkyl för vad som behöver göras. I fas 2 inleds arbetet med utvalda åtgärder. Till projektet på Åsaka skola ansökte Kraftstaden om bidrag till åtgärderna från Boverket, bidraget på cirka 1,8 miljoner kronor blev ett positivt tillskott i budgeten.

Ny energieffektiv teknik

I projektet installerades tre nya ventilationsaggregat. Det innebär att inneklimatet i lokalerna förbättras avsevärt samtidigt som gammal teknik ersätts med ny energieffektiv. För att kunna anpassa ventilationen efter behov kan man numera logga temperatur och koldioxidhalt i rummen, vilket gör det enkelt att justera och säkerställa att rätt inneklimat erhålls till en så låg energikostnad som möjligt.

ÅSAKA SKOLAN NORMALÅRSKORRIGERAT
Energibehov minskat med 60%.

Energi före åtgärd medel dec 2014-16
54 003 kWh

Energi efter åtgärd dec 2017
21 371 kWh

Huset med ny mössa

Det äldsta huset på skolan (A-huset) byggdes på slutet av 40-talet och slaggisoleringen i vindbjälkslaget har med åren försämrats avsevärt och funktionen har i princip försvunnit då slaggen fallit sönder till sand. Isoleringen har ersatts med ny lösull, vilket kan jämföras med att huset fått en ny mössa som gör att värmeförlusten genom tak minskat betydligt.

Skolans värmeproduktion skedde tidigare med en pelletspanna med tillhörande oljebackup samt elspets. Drift av pelletspannan har stora delar av uppvärmningssäsongen varit ett problem Kraftstaden handskats med en längre tid och utrett olika alternativ till upprustning eller byte av värmekälla. Som ett led i arbetet med att ta bort alla fossila bränslen i vår energiproduktion har det varit av intresse att på något vis kunna avveckla den oljebackup som funnits på skolan. Även om oljan inte använts aktivt på flera år har man inte vågat ta bort den helt. Anledningen till detta är Kraftstadens mål kring redundans(back-up) om det blivit driftstopp på pelletslager eller pelletsbrännare så har inte elspetsen räckt under vintertid. Efter mycket utredning och fundering kring olika alternativ valde Kraftstaden att ersätta pelletspannan med två bergvärmepumpar.

Nu går projektet in i fas 3 och under ett år framöver kommer Kraftstaden att följa utvecklingen av energianvändningen på skolan för att se så målet på en halvering uppnås. Diagrammet ger en fingervisning kring vad man lyckats uppnå hittills med de åtgärder som gjorts.

Per Sjöbom, VD på Rejlers Energiprojekt AB om projekt Åsaka:

Det är alltid en utmaning att genomföra entreprenader med verksamheten i gång men det har tack vare god kommunikation och god vilja ändå fungerat bra. Detta har gett ett lyckat projektresultat med ett drastiskt förbättrat inomhusklimat och upprustning av lokalerna som hållit sig inom budgetramarna. Dessutom kommer Kraftstaden att minska sina energikostnader betydligt.

Fler åtgärder som utfördes

• Byte av termostat och termostatventil för förbättrad reglering efter värmebehov och jämn innetemperatur
• Belysningen har bytts ut
• Målning
• Olika verksamhetsanpassningar
• Toaletter renoverades
• Nytt styr & övervakningssystem för fastighetsautomation
• Dåliga fönster och dörrar byttes

Ett långsiktigt samarbete

Kraftstaden arbetar aktivt med att minska energianvändningen i flertalet fastigheter. Avtalet med Rejlers Energiprojekt AB som slöts 2016 sträcker sig över fem år (till och med 2021) och omfattar totalt åtta fastigheter. Kraftstadens förvaltare har varit delaktiga i beslutet om vilka åtta fastigheter som haft störst behov av underhållsåtgärder samt hade stor potential till energibesparing.

Projektet fortsätter nu på två utvalda fastigheter, Lillegården förskola och Storegården fritidsgård. Dessa två energi och underhållsprojekt befinner sig i fas 1 och målet är att under februari-april påbörja projektering för tänkt genomförande under sommaren.

Energipartnering är en projektform som skapar ett stort engagemang och förtroende för varandra som gynnar både beställare och leverantör och sätter projektresultatet i fokus. Vi på Rejlers tycker att samarbetet med Kraftstaden har fungerat mycket bra och professionellt med transparens och stor samarbetsanda åt båda håll.

Per Sjöbom Rejlers Energiprojekt AB

Rejlers gjorde en film om energipartnering där Kraftstaden och projektet på Åsaka skola användes som exempel. Se hela videon och hör de inblandade nedan.


Är du intresserad av att veta mer
om våra energiprojekt?

Hör gärna av dig till energiansvarig Sven Nielsen.