Miljöplan för Kraftstaden Fastigheter

Vi strävar ständigt efter att bli bättre på allt som har med miljöfrågor att göra.
För att lyckas med det tror vi på långsiktig planering med delmål och slutmål. Så här har vi planerat att de ska gå till.


Kunder och hyresgäster

Mål: Vi ska samverka till att våra kunder och hyresgäster har kunskap om vårt miljöarbete
och sitt miljöansvar

Tillvägagångssätt: För att lyckas med det planerar
vi att ta fram gröna hyresavtal. Vi vill också lyfta miljöfrågor när vi skriver kontrakt eller besöker
våra hyresgäster.

Fastighetsutveckling

Mål: Vi ska medverka till en hållbar fastighetsutveckling.

Tillvägagångssätt: När vi utvecklar våra fastigheter
ska det göras med hållbar utveckling.

Trafik och transporter

Mål: Våra transporter ska ske på ett miljöanpassat sätt.

Tillvägagångssätt: Arbetsfordon som ägs av Kraftstaden drivs med förnyelsebara bränslen. Vi har i samarbete med våra systerbolag, Trollhättans stad och Innovatum AB startat upp en elbilpool.


Bygg och projekt

Mål: Våra byggprocesser ska vara miljöanpassade.

Tillvägagångssätt: Vi bygger vanligtvis enligt miljöklassningssystemet Miljöbyggnad. Våra investeringar bygger på långsiktig lönsamhet och ger därmed utrymme för större miljöhänsyn. Vår personal får löpande utbildning och information om miljöanpassat byggande.

Fastighetsförvaltning

Mål: Minimera miljöbelastningen i
förvaltningsskedet.

Tillvägagångssätt: För att undvika onödig miljöbelastning vill vi sträva efter att ha god framförhållning i våra förändringar i fastighetsbeståndet.

Inköp och upphandling

Mål: Miljöhänsyn ska prioriteras vid all upphandling och alla inköp. Vi strävar efter att våra inköpsrutiner ska bli mer miljöanpassade.

Tillvägagångssätt: Vi vill förtydliga våra miljökrav vid upphandlingar.


Kontor och verkstäder

Mål: Verksamheten på våra arbetsplatser ska
bedrivas så att miljöpåverkan minimeras.

Tillvägagångssätt: På våra arbetsplatser finns förutsättningar för att kunna källsortera allt avfall. 
Vi arbetar för att fasa ut miljöskadliga ämnen.

Energi

Mål: Energianvändningen ska minimeras och den energi som används ska vara förnyelsebar.

Tillvägagångssätt: Vi har särskilt avsatta medel som går till energieffektiviserande åtgärder. För att lätt kunna analysera vår energianvändning förbättrar vi systematiskt vår energiuppföljning.

Vatten och avlopp

Mål: Vi ska medverka till att minimera kundernas/hyresgästernas miljöpåverkan
genom avlopp och vattenanvändning.


Avfall

Mål: Vi ska medverka till att minimera mängden restavfall både inom den egna verksamheten och
hos våra kunder och hyresgäster

Tillvägagångssätt: En förutsättning för att minimera restavfall är att det finns goda möjligheter till källsortering på våra fastigheter.

Miljöskadliga ämnen

Mål: Vi ska minimera användning och förekomst
av miljöskadliga ämnen på våra fastigheter

Tillvägagångssätt: Vi har en rutin för hantering av miljöskadliga ämnen som påträffas på våra fastigheter.

Buller

Mål: Vi ska medverka till att buller på våra
fastigheter minimeras


Nödläge

Mål: Vi ska sträva efter att förebygga och undvika nödlägen.

Medarbetare

Mål: Vi ska bidra till att medarbetare är miljömedvetna och känner sig motiverade för ett systematiskt miljöarbete inom företaget.

Tillvägagångssätt: Vi bedriver ett systematiskt miljöarbete med en miljöplan som grund.

Övriga intressenter

Mål: Kraftstaden Fastigheter ska medverka till en hållbar utveckling i Trollhättans kommun.

Tillvägagångssätt: Vi försöker kommunicera ut de miljöinsater vi gjort för att motivera andra att följa vårt exempel.