Hållbara Kraftstaden

Hållbart i smått som stort

Kraftstaden Fastigheter arbetar med hållbarhet ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv. Vår filosofi är att varje individ kan bidra med det lilla för att påverka i det stora. Då är det viktigt att det också är krattat för att kunna bidra med det lilla i så stor utsträckning som möjligt.

För oss handlar hållbarhet om att idag leva och verka på ett sätt som säkerställer att nästkommande generationer kommer kunna åtnjuta samma privilegier som vi kan idag. Det är ett stort och viktigt uppdrag som vi jobbar med på olika sätt, på olika nivåer i alla uppdrag och samarbeten vi tar oss an.

Läs mer om våra insatser för hållbarhet nedan.

Vem är hållbarhet till för? Vad kan vi göra för att påverka den hållbara utvecklingen?

Genom att uppmuntra gröna insatser hoppas vi inspirera och peppa andra att göra samma sak.

Sätt att spara, återuppfinna, förnya och förbättra energiåtgång är och förblir spännande för oss.

Kulturell, politisk, ekonomisk, hälsomässig och religiös trygghet. En rättighet för alla.

Miljö och klimat

Vi utför ett systematiskt miljöarbete, men även ett energieffektiviseringsarbete som ju också påverkar miljön. Kraftstaden Fastigheter lägger stor kraft på att våra hyresgäster hyr lokaler där vi successivt kan minska miljöbelastningen. Vår ambition är att ständigt förbättra miljön både i och runtomkring våra fastigheter och lokaler. 

När vi bygger nytt är miljöeffekten en viktig faktor som vi tar hänsyn till. Genom att sprida det gröna tänket kan vi tillsammans inspirera varandra och andra.

Här nedanför samlar vi allt som rör vårt energi- och miljöarbete. Ni kan bland annat läsa om våra energi- och underhållsprojekt och om den elbilspool som Kraftstaden har tillsammans med Trollhättan Energi, Innovatum, Högskolan Väst och Trollhättan Stad.

Innovatums senaste tillskott är Byggnad 103. Grönska är en självklar del i stadsbilden.

Energi

Kraftstaden hade som energimål att använda 20% mindre energi 2020 jämfört med 2008 i vårt kommunala fastighetsbestånd, räknat i kWh/m2. När vi nu skall summera 2020 kan vi konstatera att vi uppnått målen med råge. Diagrammet visar att vi har sparat 26,7% sedan 2008 räknat i kWh/m2 A-temp.

Diagrammet visar att vi har sparat 26,7% sedan 2008 räknat i kWh/m2 A-temp.

Senaste året har varit ett speciellt år på många sätt. Med pandemin i åtanke kan vi se förändringar i hur våra hyresgäster nyttjar lokalerna, vilket i sin tur gör att energianvändningen påverkas på olika sätt. Under året har ett antal energieffektiva byggnader blivit färdiga vilket har påverkat vår förmåga att spara energi per kvadratmeter drastiskt.

Energiprojekt Lextorpsskolan har under året pågått med fokus på anpassningar och energiåtgärder för skolans verksamhet med förhoppningen att i framtiden kunna spara ca 200 000 kWh/år.

Över 25% i energiminskning sedan år 2008.

Hållbarhet ur olika perspektiv

Kraftstaden Fastigheter arbetar med hållbarhet ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv. Vår filosofi är att varje individ kan bidra med det lilla för att påverka i det stora, och som fastighetsbolag har vi alla möjligheter att påverka utvecklingen i rätt riktning. För oss innebär det att vi ska:

  • Ta hänsyn till hållbarhet ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv i allt vi gör.
  • Driva ett systematiskt miljöarbete, inkl. energieffektiviseringsprogram, så att både vi och våra hyresgäster successivt ska kunna minska vår miljöbelastning.
  • Öka våra insatser för social hållbarhet, med andra ord bidra till ett samhälle med hög tolerans och där människors lika värde är självklart, där människor känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen.
  • Sträva efter ekonomiskt hållbara affärer som gynnar våra kunder, bolaget och Trollhättan.

Social hållbarhet

Hållbarhet är ett begrepp som innefattar olika saker. Många associerar det främst till miljö och ekologisk hållbarhet men en oerhört viktig aspekt av begreppet är social hållbarhet. Detta i sin tur är något som kan delas in en mängd olika åtgärder men som har gemensamt att de är aktioner som syftar till att höja det sociala välbefinnandet hos befolkningen.

I social hållbarhet ingår sådant som kulturell, politisk, ekonomisk, hälsomässig och religiös trygghet. Detta är rättigheter, men tyvärr inte självklarheter i alla svenska medborgares liv.

Kraftstaden har lanserat ett sponsringsprogram i Trollhättan för att stödja lokala klubbar, föreningar och organisationer som verkar inom olika samhällsområden. Det inkluderar såväl idrott, kultur, miljö och annan samhällsnytta.

Vi på Kraftstaden vill vara med och öka den sociala tryggheten för alla Trollhättebor. För oss, och för många av våra medarbetare har sport och idrott utgett en plats av gemenskap, samhörighet, acceptans och trygghet.


Några av våra miljö- och klimatinsatser