Miljöpolicy Kraftstaden Fastigheter

Vi på Kraftstaden Fastigheter arbetar ständigt för att ta största möjliga hänsyn till miljön i allt vi gör.
Våra huvuddirektiv är som följer. Men vårt arbete sträcker sig vida förbi denna grunddeklaration.


Bidra till en hållbar utveckling

Kraftstaden Fastigheter är ett helägt kommunalt fastighetsbolag, specialiserat på att skapa attraktiva miljöer för företag, forskning, utbildning och offentlig verksamhet. Vi är ett av Trollhättans viktigaste näringspolitiska instrument.

För att bidra till en hållbar utveckling1ska verksamheten bedrivas med minsta möjliga påverkan på miljön. 2Kraftstaden Fastigheter ska sträva efter att medverka till att de sexton svenska miljökvalitetsmålen nås.

Miljöpolicyn är antagen av styrelsen den 29 april 2011

1”Hållbar utveckling”(på engelska ”Sustainable development”), ett begrepp som lanserades 1987 av FN:s världskommission för miljö och utveckling (den sk Bruntlandkommissionen) i rapporten ”Our Common Future”. Det innebär ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Begreppet betonar sambandet mellan social, kulturell, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Ekonomisk utveckling, en rik kultur och social välfärd måste gå hand i hand med skydd av miljön och hushållning av naturresurserna. Begreppet hållbar utveckling är grunden och det övergripande målet i den svenska miljöbalken liksom i EU:s och FN:s miljöarbete.

2 Med ”påverkan på miljön” avser vi utnyttjande av naturens resurser: val av material och materialförbrukning; val av energislag och energiförbrukning samt restprodukter i form av avfall eller utsläpp till luft, mark och vatten.