Upphandling

För större inköp gör vi upphandlingar enligt LOU (Lagen om Offentlig Upphandling) av byggentreprenader, tjänster och varor.

Upphandling och inköp

För större inköp gör vi upphandlingar enligt LOU (Lagen om Offentlig Upphandling) av byggentreprenader, tjänster och varor. I de fall det är möjligt gör vi gemensamma upphandlingar med Trollhättans Stad och de andra kommunala bolagen.

I vissa fall görs även upphandlingar gemensamt för flera kommuner och kommunala bolag, antingen genom en av kommunerna eller genom SKR (Sveriges Kommuner och Regioner). Alla våra upphandlingar annonseras på både Visma OPIC och Trollhättans Stads hemsidor.


Sund konkurens är bra, delta gärna i våra upphandlingar. Följ länk för att få veta mer.

Läs om Lagen för Offentlig Upphandling på Konkurrensverkets hemsida.

SKL Kommentus är via sina dotterbolag verksamt inom affärsstöd vid inköp och upphandling.

Elektronisk faktura

Från 1 april 2019 gäller ny lag att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura).

Med elektroniska fakturor avses i denna lag fakturor som utfärdas, översänds och tas emot i ett strukturerat elektroniskt format som gör det möjligt att behandla dem automatiskt och elektroniskt. En PDF- faktura är inte en sådan faktura.

När man arbetar i våra fastigheter

Ofta pågår verksamheter i fastigheten under tiden arbete pågår vilket kräver ett gott och nära samarbete mellan entreprenören, Kraftstaden Fastigheter och hyresgästen. Till exempel kan det krävas särskilda säkerhetsåtgärder för att kunna arbeta inom skolor och förskolor under pågående verksamhet. Några generella regler som gäller vid arbete i våra fastigheter är att man ska:

• Kunna legitimera sig, tala om vad man ska göra och vem som beställt arbetet.
• Visa hänsyn genom att respektera rökförbud och andra regler inom verksamheten.
• Inte använda hyresgästens egendom (ex telefon, stereo mm) utan att först fråga om lov.
• Utföra ett fackmannamässigt arbete
• Städa efter sig
• Om man upptäcker andra skador eller problem, anmäla dem till beställaren.

Bra-att-ha-länkar

Inom flera områden har vi gemensamt med Trollhättans Stad och de andra kommunala bolagen tagit fram grundkrav och checklistor som vi använder vid upphandlingar.

Dessa finner du på entreprenörsidan på Trollhättans Stads hemsida.