Parkeringssituationen på Innovatumområdet
Parkeringsfrågan på Innovatumområdet har den senaste tiden varit ett ämne som väckt debatt, med många tankar och diskussioner kring parkeringslägen och vad som är ett rimligt antal parkeringsplatser. Kraftstadens ambition är att skapa miljöer som både är lättillgängliga och attraktiva och som även följer de beslutade riktlinjer som finns för Trollhättans Stad. En utmaning som inte är helt enkel och som kräver sin förändring.

2017 antog kommunfullmäktige ett parkeringsprogram för Trollhättans Stad innehållande strategier och mål för parkering av bil och cykel i det framtida Trollhättan. Här finns ambitionen och målen att på sikt minska bilismen och att främja samåkning, kollektivtrafik, cykel och gång för en hållbar utveckling.

Utredning av parkeringssituationen
I höstas gjorde ÅF Infrastruktur en utredning av parkeringssituationen på Innovatumområdet utifrån det beslutade parkeringsprogrammet. Det gjordes även en analys av verksamhetsytor och stadens p-norm för att utreda hur Innovatumområdet förhåller sig till Trollhättan Stads riktlinjer.

Utredningen visar på en god tillgänglighet och bra kommunikationer (bil, buss, cykel, gång). Enligt analysen håller vi oss i dagsläget väl inom p-normen och när den nya kontorsbyggnaden står klar till hösten kommer området, trots ett förändrat läge, att fortsatt hålla sig inom p-normen. Vi tar i beaktning att normen och det verkliga behovet inte helt kan likställas men att målet med en minskad bilism behöver följas på bästa sätt.

Handlingsplan
Under områdets utveckling har det genom åren funnits gott om lättillgängliga parkeringsplatser i direkt anslutning till arbetsplatsen men ju fler etableringar desto färre närbelägna platser. Idag används istället tänkta besöksparkeringar som heldagsparkering och området fylls inifrån och ut. Vår senaste beläggningsmätning visar på att cirka 73% av platserna är upptagna.

För att ta fram en hållbar handlingsplan på kort och lång sikt arbetar vi nu på flera fronter. Det har förts dialog mellan Trollhättan Stad, kollektivtrafik, cykelpooler, bilpooler, representanter från områdets näringsliv och oss på Kraftstaden, där vi sett över möjligheter att utöka parkeringsyta provisoriskt eller permanent. För att främja cykelanvändandet kommer ett cykelgarage att öppnas i anslutning till den nya kontorsbyggnaden vilket fördubblar den totala kapaciteten av cykelparkeringar som finns idag.

Som ett första steg justerar vi parkeringsmöjligheterna. Detta genom att endast tillåta parkering på markerade platser och tidsstyra samt avgiftsbelägga parkeringsytan utifrån zoner med en högre avgift i de centrala delarna och en lägre avgift i ytterkanterna av området, 5 kr/tim respektive 1 kr/tim är den preliminära planen. För att främja ärende- och besöksparkering kommer de två första timmarna att vara gratis. Under våren kommer vi att skylta upp och införa system samt rondera och bötfälla överträdelser. Exakt datum för driftsättning är svårt att säga då många faktorer spelar in men vi kommer att informera i god tid innan systemet tas i bruk. Intäkterna kommer återinvesteras i satsningar på mobilitet.

Kraftstadens ambition är att ständigt arbeta för att Innovatumområdet ska var en attraktiv plats att verka, bo eller besöka. Veckorna framöver kommer vi att informera om fler delar i handlingsplanen med målet att skapa en parkeringssituation som är hållbar för alla inblandade parter och som i slutändan kommer till gagn för oss alla, inte minst för miljön.

kostnad-parkeringsplats

Kostnad per parkeringsplats

Det är innebär höga kostnader att anlägga stora asfalterade parkeringsytor eller p-hus, där pris för en ny p-plats ovan jord kostar ca 250 000 kr att anlägga och kostar i sin tur ca 1500 kr i månadskostnad. Månadskostnad för en parkeringsplats i p-hus är ännu högre.

Så vi försöker möta mobilitetsbehovet på andra vis men det finns stora utmaningar i att skapa en miljö som är både lättillgänglig och attraktiv.