Den tidiga känslan på området

I ett skede runt 2010 hamnade fokus på att förtäta och fylla utrymmen mellan byggnader med attraktiva miljöer för mänskliga möten. Området upplevdes hårt och kalt samt att det saknades inslag av växtlighet, bilfria zoner och rekreationsytor.

Provisoriska miljöer skapades samtidigt som utvecklingen fortsatte med nybyggnationer och iordningsställande av nya parkeringsytor. På detta togs en ny detaljplan fram för området. I denna detaljplan återfinns ytor för torgbildningar och i tillhörande gestaltningsprogram beskrivs utformning av miljöer med planteringar samt sitt- och mötesplatser.

Trollhättans stads riktlinjer

Trollhättan Stads parkeringsprogram antogs av kommunfullmäktige 6 mars 2017 och innehåller strategier och mål för parkering av bil och cykel i det framtida Trollhättan.

Kraften i Trollhättan är stark.

Trollhättans ambition är att växa och bli 70 000 invånare 2030. En förtätad bebyggelse där fler delar på samma yta kräver en genomtänkt planering om ambitioner för ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet samtidigt skall kunna uppfyllas.

Trollhättan Stads parkeringsprogram antogs av kommunfullmäktige 6 mars 2017 och innehåller strategier och mål för parkering av bil och cykel i det framtida Trollhättan.

Läs parkeringsprogrammet

Utredning parkeringsstatus

Hösten 2019 gjorde ÅF Infrastruktur en utredning av parkeringssituationen på Innovatumområdet utifrån det beslutade parkeringsprogrammet. Det gjordes även en analys av verksamhetsytor och stadens p-norm för att utreda hur Innovatumområdet förhåller sig till Trollhättan Stads riktlinjer.

Utredningen visar på en god tillgänglighet och bra kommunikationer (bil, buss, cykel, gång). Enligt analysen håller vi oss i dagsläget väl inom p-normen och när Byggnad 103 står klar kommer området, trots ett förändrat läge, att fortsatt hålla sig inom p-normen. Vi tar i beaktning att normen och det verkliga behovet inte helt kan likställas men att målet med en minskad bilism behöver följas på bästa sätt.

Rekommendationen är att reglera parkering med ett system.