› Det var otydligt i Youtube-filmen om det kostar 400kr/månad på alla parkeringar eller bara på de centrala parkeringarna? 

Vi har skjutit fram införandet av parkeringsregleringen och ser för tillfället över olika delar gällande regleringen där månadskostnaden är en av punkterna.

 

› I princip kommer ert beslut att medföra ökade kostnader för era hyresgäster (företagen). Detta ser vi som en dold hyresökning. Är ni beredda att omförhandla hyreskontrakten? 

Detta är inte en dold hyresökning och hyreskontrakt kan alltid omförhandlas vid aktuell hyresperiods utgång. Då delar av parkeringsutbudet fortsättningsvis kommer att vara gratis, ser vi inte att skillnaderna kommer att bli så stora att de påverkar hyresobjektet.

 

› Hur kommer Kraftstaden att hantera ökade kostnader för era anställda? Lönekompensation? 

Kraftstaden har inte tänkt att ge några lönekompensationer till sina anställda utan varje enskild medarbetare kommer att ansvara för sin egen parkering. Vi kommer att uppmuntra användandet av de mobilitetslösningar som finns planerade för området.

 

› Diverse poollösningar diskuteras att införas eller utökas (cykelpool och bilpool). Är detta något som era hyresgäster har efterfrågat? 

Ja, diverse poollösningar har efterfrågats av våra hyresgäster liksom utvecklingen av gröna inslag på området och mötesplatser utomhus.

 

› Enligt er beräkning så ökar behovet av parkeringar med ca 125 platser när nya hyresgäster kommer till området. Enligt beläggningsprognos på ca 73% så finns detta utrymmet med marginal. När i tiden prognostiserar ni att dessa inte längre räcker till? 

För samtliga byggnaders nuvarande utformning och innehåll kommer befintligt antal parkeringsplatser att räcka till. När projekt som ännu inte planerats för ska realiseras kan det medföra att siffran för nödvändiga parkeringsplatser behöver uppdateras (dvs när det sker en ökning av antalet människor på området).

 

› Varför fanns det ingen dialog med era hyresgäster innan ni tog detta beslut? 

Vi har under en längre tid haft återkommande samtal med hyresgäster om hur de upplever vardagen på området. Inför att beslut togs samlade vi även en fokusgrupp med representanter från olika verksamhetstyper på området. Då precis som nu skiljer sig uppfattningen om vilken väg som är mest lämplig att välja. Vissa är mer skeptiska till avgiftsbeläggning medan andra ser det som mer positivt och helt rätt att fortsätta utveckla området med innovativa lösningar samtidigt som avgiftsbeläggningen underlättar för besök och möten.

 

› När kommer regleringen att börja gälla?

Tanken var att införa reglering i maj men med tanke på det rådande läget i samhället har vi skjutit upp införandet.

 

› En del av oss har inte möjlighet att cykla eller åka kollektivt, hur ska vi göra?

Vi är medvetna om att alla inte har samma möjligheter till att cykla eller åka kollektivt utan måste ta bilen till arbetet och det ska ni fortfarande kunna göra. En del av tankarna kring regleringsarbetet är att de som är i fortsatt behov av bil, ska få bättre möjligheter till parkering.

 

› Varför bygger ni inte parkeringshus?

Att bygga parkeringshus är oerhört kostsamt och innebär stora investeringar vilket medför kostnader som behöver finansieras. Att bygga ett p-hus kostar ca 300 000 kr/p-plats och innebär en kostnad på cirka 1600 kr/månad. Om man skulle bygga ett parkeringsgarage under jord blir det ännu dyrare ungefär 500 000 kr/p-plats vilket skulle innebära en kostnad på cirka 2500 kr/månad.

 

› Varför inför ni avgifter på området? Vad har det med mobilitet att göra?

Vi tror att det blir en bättre parkeringssituation på området med avgiftsreglering. Avgifterna som vi får in kommer att användas till diverse mobilitetslösningar. Det kan bland annat vara att främja kollektivtrafiken, cykelpool, bilpool men det skulle också kunna vara att vi bygger fler p-platser.

 

› Varför har ni inte haft fler dialog- och informationsmöten?

Vi har haft några dialogmöten i grupp och enskilt, och vi för gärna ytterligare dialog. Hör av er om ni har några frågor så samtalar vi gärna. Vi tar även tacksamt emot förslag på fler kreativa mobilitetslösningar.

 

› Hur har ni tänkt kring parkering för de som flyttar in i byggnad 103?

Det har flyttat in cirka 450 arbetstagare i byggnad 103. Några av hyresgästerna som flyttar in befinner sig redan på området, och lokalerna som de lämnar är inte uthyrda ännu. Vi räknar med att det netto kommer att vara cirka 250 nya arbetstagare som flyttar in i byggnad 103. Generellt räknar man med ett genomsnitt på 1/2 p-plats per arbetstagare och det skulle innebära ett behov av cirka 120 platser.