• Del av fasad som anpassas för nya ändamål.
  • Det syns inte mycket förändring på utsidan. Men på insidan händer det grejer!

Kvarteret Elefanten, del av plan 2, byggs om för Hjortmosseskolan som har en del av sin undervisning i lokalerna. Här blir även lokaler för modersmålslärare (MME), samverket, talpedagoger och psykologer (PPR) Planlösningen behövde ändras i stora delar då verksamheten ändras.

Ventilationsanläggningen måste bytas ut, dels då det nu blir fler personer inom samma yta, dels då energieffektivare teknik krävs för att minska energiåtgången. Dimensionering av ventilationsaggregat och kanaler har skett med tanke ombyggnad av resterande del av byggnaden. Två entréer på husets östra långsida har handikappanpassats så att skilda verksamheter får egna ingångar.

Projektledaren berättar:

Projektet drabbades av Markbyggs konkurs (efter en månads arbete) med påföljd att bygget stoppades i maj 2015. Serneke som övertog projektet etablerade sig i början av oktober 2015 och kommer jobba på tills slutbesiktning sker i mars 2016. Under arbetets gång gjordes ljudmätningar för att minimera överhörning mellan lokalerna. Mätningarna visade att kompletteringar behövde göras vad avser väggar och undertak. Befintligt klinkergolv släpper från underlaget och måste ersättas med nya golvbeläggningar.

Historik om byggnaden:

Byggnaden uppfördes 1991 som yrkesskola och inrymde dessutom från början delar av Hjortmosseskolans verksamhet. I början av tvåtusentalet byggdes delar av plan 1 om för individuella programmet och elteknikutbildningen flyttade ut.

Fakta om Elefanten-projektet

Projektnamn:Kv Elefanten 6, del av plan 2
Projektledare:John Stenman
Hyresgäst/Brukare:Utbildningsförvaltningen
Projektering:Contekton arkitekter, Tretec Consult AB (VVS) och Ramböll Sverige AB (EL)
Byggtid:5 månader
Projektbudget:11,5 miljoner

Bilder från medan ombyggnation pågår. Inte mycket märks på utsidan men på insidan händer det desto mer.