Tilldelad upphandling för centralköket på Överby

Upphandlingen kring byggnationen av det nya centralköket på Överby är klar
och Serneke blev tilldelad uppdraget.

Behov av ett nytt centralkök i Trollhättan

I takt med att Trollhättans Stad växer, och med ambitionen av fortsatt tillväxt, behöver även måltidsförsörjningen anpassas för Trollhättans invånare. Centralköket som finns idag är föråldrat och i stort behov av omfattande renovering. Genomförd måltidsutredning indikerar dessutom att Trollhättan bör ha tre större produktionsenheter på strategiskt placerade platser i stan för att kunna möta nutida och framtida behov.

Tekniktätt byggnad

Centralköket på Överby kommer också att fylla en samhällsviktig funktion vilket avspeglar sig i den tekniktäta byggnad som det planeras för.

Med hög säkerhet på elförsörjning och plats för nödvattentankar finns reservkraft om det skulle behövas. Byggnaden kommer att bli runt 2500 m2 med sedumtak och solceller.

Strategisk placering

Valet av Överby som placering för ytterligare en produktionsenhet innebär fördelar på flera plan. Trollhättans Stads tre produktionsenheter blir med centralköket på Överby bra placerade utifrån ett geografiskt perspektiv såväl som ett logistiskt. Med tre separata enheter minskar också sårbarheten i händelse av kris. Transportkommunikationen har med placeringen ett bra flöde och ligger i nära anslutning till E45, där transporterna i huvudsak går med de större leveranserna.

Tilldelad byggentreprenör

Serneke, som är en av Sveriges största byggkoncerner med ett heltäckande erbjudande inom entreprenad och projektutveckling, är alltså den kandidat som tilldelats uppdraget att bygga centralköket på Överby.

Det ska bli kul att bygga framtidens produktionskök med en erfaren och professionell byggare

Andreas Danielsson, projektledare i Kraftstadens Fastigheter

Byggstart

I februari 2022 kommer byggnationen att starta och slutbesiktningen beräknas vara klar i augusti 2023.