Revisionsbesiktning av automatiskt
brandlarm och sprinkler

Besiktningar av automatiska brandlarm och sprinkler görs årligen för säkerhetsställa personsäkerheten och egendomsskyddet i fastigheten.
En byggnads brandskydd kan bestå av flera olika system som samverkar med det automatiska brandlarmet och det är viktigt att
kontrollera att dessa fortfarande håller den kvalité som krävts vid installationstillfället.
Besiktningen utförs av en certifierad besiktningsman som tillsammans med anläggningsskötaren går igenom fastighetens alla utrymmen.

Under besiktningen utförs provning av brandlarmsdetektorer och larmknappar. En viktig del av dessa prover är att säkerställa att styrningar såsom larmdon, fläktar, branddörrar, ev. hissar m.m. fungerar på korrekt vis. Dessa typer av provning kan medföra vissa störningar för verksamheten i fastigheten. Någon utrymning behöver ej ske då larmdonen/klockorna ringer och det kan därför vara viktigt att meddela all personal aktuell tid för besiktningen.

Vid provning av sprinkler utlöses provningsventiler anslutna till sprinklercentralen. Dessa provningsventiler sitter i de flesta fall monterade i sprinklercentralen men kan även finnas ute i fastigheten. Vid aktivering av provventiler måste stora mängder vatten avledas med hjälp av slang till avlopp eller liknade. Detta kan bidra till störningar i form av buller från pumpar, även larmsignal från larmklockan utanför sprinklercentralen kan uppfattas som störande.

I samband med besiktning är det många som utför en utrymningsövning och dokumenterar utfallet av övningen i verksamhetens SBA-pärm.